benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

A recordanza de siour Angel Morlang
scrit ai 15 February 2005 da les 11:09:15 da noeles

Persones

 

Siour Angel Morlang depenj sen tl Ciel

Caplan, curat, depenjadour, poet y scritour de romans y de teater, archiridour de corec y n ladin tiroleis. Chesta en curt la figura de siour Angel Morlang che à podù s'en morì en sabeda ai 12 de fauré, tla Ciasa de Paussa da San Martin de Tor. De otober éssel complì i 87 agn. Dassen lié a sia tera, a les tradizions, a la cultura y a la storia ladina. Fondadour dl EPL (Ert por i Ladins) y amich di artisc'.         Paroles de amoniment tres l cor a la fin dl liber "Fanes da Zacan":
"Ciarede, Ladins,
 de üsc bi paîsc!
 Tignide dalunc
 düc' canc i nemîsc!
Tignì bel adöm
 y nia strité,
cösc pò, Os Ladins,
 ciamó se salvé!"
Ence l'ultim iade onse rejoné dla mort de n gran scritour furlan, Agnul di Spere, y avisa encuei él la sepoltura de n preve, scritour y depenjadour: siour Angel Morlang, nasciù de otober dl 1918 a La Pli de Mareo. Do si studes tl seminar da Persenon él gnù consacré preve l ann 1943. Al é spo pié via desche caplan: Badia, Col de Santa Lizia, La Val y Lungiarü. Y al é sté l ultim caplan de Lungiarü. Spo curat per 8 agn a Rina y dal 1959 inant curat da San Martin enfin ch'al é jù en pension. Al à lascé la calonia y vivova con la cuega te n pice cuartier; al fajova sies spaziredes y sies cartedes. Desche caplan él sté n preve dassen atif, amich dla jent y organisadour de teatri y de d'autres ativités sostegnian les tradizions religiouses, i cors, la vita liturgica. Da curat sentìvel de plu la responsabelté dles animes y perchel fòvel ence datrai n puech dur, al volova orden y puntualité a les funzions. El enstes à reconesciù: "Pizacré ài con cotanc, ma mort ne n'ài pa degugn". Ti ultims agn àl vedù ite che ence l mond dla Val Badia s'ova out y ch'al ne podova nia plu pretene desche denant. Al fova bon da perdiché y la jent ascutova pro gen. Gonot n puech ironich, ma de compagnia. Al savova da la ouje y da la conté.

 Siour Angel ova cotanc de hobbys: l teater y te chest vers nes àl dé "Fanes da zacan" che é gnù jobelné plu iadesc. Al savova da depenje, souraldut figures da paur, figures stersces, dal mus lerch. Deberieda con l depenjadour Lois Irsara àl metù su l'EPL (Ert por i Ladins), l'Union di artisc'. Per n grumon de agn s'àl el cruzié dl calender ladin dla Val Badia, te chel ch'an podova vedei ence truepes de sies pitures. Al savova da passé l temp. Sia gran pascion fova ence chela de jì a chirì corec. Al à na gran colezion de vigni sort de corec che el volova, desche al à nes dit dant da doi agn, canche i son jus a l vijité, ti sourandé al museum ladin. Siour Angel jiva ence gonot d'isté a crep, deberieda con autri prevesc, souraldut con siour Ojöp Pizzinini.

Al ova ence sia vijion politica, plulere antitaliana y daverta ai todesc, ma mai sotmetuda a ei, dagnora ence critica canche al fova debujegn. Souraldut fòvel n ladin che essa volù mantegnì la vita da paur, les vedles tradizions, i vedli fabricac, i biei palencincs dles majons, i biei solés con i ciofs y al cialova pro con desplajei desche dut tomova demez bel plan y al à nes fat chesta enjonta: "Con les tradizions s'en va ence i valours cristians".

 Ence sia pitura jiva tla direzion de mostré su les vedles tradizions.

Te si ultims agn de ativité é deventé siour Angel ence n scritour madur, che à metù man de se dé ju con la storia scrivan doi romans de carater storich: "Sonn de ciampanes" dé fora dal Istitut Micurà de Rü l ann 1988 y "Vijins" l ann 1992, tres l Istitut cultural. "Sonn de Ciampanes": n puech sia autobiografia. Dret beles les plates olà che al descriv si sacrifizes y sies aventures per jì a studié a Persenon. Tl roman végnel conté fac, de chi che l autour enstes é sté testemone tl temp dai agn '20 ensù. Souraldut dàl n bel cheder dla mentalité da enlaouta.

 "Vijins" con la storia de Felix che passa tres i paisc vejins todesc, conesc sia cultura y mentalité, sies usanzes y sie carater. N roman plen de azion, de  "entravais y contracolps" y che se scluj ju con les beles paroles dl miscionar: "Felix, la nöt é passada, al vegn la dé! Felix, ví, i jun a ciasa". Doi romans che se merita propi de vegnì liec. "Fanes da zacan" é l liber poetich, i romans é prosa viva.

Berto Videsott

 

Grana l'ativité leterara de Morlang te deplù ciamps

Sia "Weltanschauung":  l'etica adum a l'estetica 

 
Te duta canta sia opera leterara porta Angel Morlang inant chi valours che tradizionalmenter fova a la basa dla sozieté ladina, carateriseda per la maiour pert da la vita da paur y da n raport strent con la natura. La "Weltanschauung" (veduda dl mond) dl Morlang respidleia perchel n sistem de valours olache l confin anter cie che é l Ben y l Mel é cler y evident; degun compromis ne pò gnì fat anter les does categories morales y chest conduj a na conzezion dla esistenza fondamentalmenter dualistica y manicheista. Desche per l filosof franzeis J.J. Rousseau, che veid la inozenza tla natura, enscì assozieia ence l scritour ladin l Ben al mond natural. Chest vegn dant per ejempl a na moda dret significativa te "Fanes da zacan", canche l Morlang descriv tres i cors cie desdruzion che la vera gaujeia tla vegetazion y desche ala sprigoleia i tiers. Con richeza de details floreals mostra a chest pro l autour sciche i biei ciofs vegn "...ciarpodês y róc y dernês dal senn dai nemîsc co é tan armês" (p. 97) y desche i tiers de bosch, che ne se tem nia dal tarlui y nience dal ton, s'en sciampa endere canche ai aud l son dles ermes di saudés. La natura é una dles tematiches prinzipales tla produzion leterara de Morlang, che é per el "l plü bel che i ùn sön chësc monn". La natura é la plu gran richeza, nia i scioldi. Morlang enstes ova la pascion per la mont. La vita é per Morlang regoleda aldò de n orden, de n sistem de valours assolut. Al à na vijion conservativa dla realté y te sies operes pòrtel inant na critica soziala plulere sterscia. Te "Fanes da zacan", per ejempl, stigmatiseiel l fat che Dolasila, n'ela, vae te vera; tres endò nes dìjel che al n'é nia giust che n'ela se dae ju con ermes y cope. Enscí nes díjel che la sozieté à sies regoles y che al é da se tegnì. La tragedia nasc tl moment olache Dolasila ti stima al pere, emblem de engordia, deventan veriera y se arlontaneia da sia natura feminina, portan caos tl mond dl orden. Morlang é contra la trasformazion en general, al é per l "status quo". Te si articui ti Calendri en particolar, ti dál ju per l bech a chi che va soura termen fora con costums, modes, comportamenc... Duta sia opera contegn n ensegnament moral; la intenzion pedagogica é tres prejenta. Morlang vuel eduché a la responsabelté y dantaldut al Ben. Per el é l ben y l bel na cossa soula (al coniugheia l'etica con l'estetica: cie che é bon pò demé ence ester bel, y cie che é sclet, desche Spina de Mul, demé burt).

Per cie che reverda la comparazion anter Morlang y K. F. Wolff él da dì che les desferenzies é granes, nia demé a livel di avenimenc tratés, ma ence dla simbologia. Emplù él da auzé fora che la forma stilistica é desvaliva: Morlang scriv en fersli che ne à nia tres l medem meter, ma che va en rima y contegn dret truepes aliterazions; Wolff endere scriv en prosa. Per cie che reverda l contegnù é les desferenzies plu evidentes dantaldut tl moment dla mort de Dolasila y tla conclujion L messaje che l Morlang nes dà te sia verscion é positif respet a chel dl Wolff. Morlang ne lascia nia morì Dolasila da soula, ma Edl de Net, che enfin a enultima, é sté pro ela y à prové da la stravardé y se cruzia ence de sia sepoltura. Autramenter éla per Wolff, che nes conta de sciche Edl de Net vegn ciacé dal Re di Fanes y de conseguenza Dolasila và spo te batalia zenza de el. L messaje costrutif y de speranza desferenzieia ence Morlang dal Wolff tla pert finala dla liejenda. Per l Autour ladin aspeta i Fanes l son dles trombetes d'arjent sot tera al segur, tla convinzion che "...ch'al vegn do l burt endò l bel dé" (pl.130).

 Scura é endere la fin dl Regn de Fanes, secont Wolff, ajache l eroe che essa messù gnì a porté ressorezion, é mort. Degun eroe (che fossa l nevou dla regina de Fanes, secont Wolff, vercia) ne vegn dant te "Fanes da zacan", olache la restaurazion dl regn gnirà a se l dé, dilan a la pazienza y a l'unité dl popul destiné, al moment, a vive tl scur. 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Persones
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Persones:
Laudatio per dr. Paul Videsott


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 1


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant
News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.385 seconc