benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

Noeles dal Grijon
scrit ai 24 September 2004 da les 17:19:07 da noeles

Grijon


Te degun idiom rumanc ne végnel encuei publiché tant truep che tl Rumanc Grijon che corespon al Ladin Standard chilò da nos

L radio rumanc trasmet 14 ores de trasmiscions al dì - Al vegn fat cotant per enjigné ca jent competenta tl ciamp di media

L nuef zenter di media rumanc a Cuera/Chur, infrastrutures y implanc moderniscims

Ai prums de messel dl 2004 él gnù ponù la pruma pera per l zenter nuef di media rumanc radio y televijion; rodunt con chisc mesi ésen datant da superé les desvalivanzes di idioms y da crié tres na maioura identité. La Televijion Rumancia à tout su trei moderadesses per les trasmiscions " Telesguard" y "Contrasts". desche contrapeis a la radio-televijion domineda da ei. Nia manco che 200.000 persones ascouta vigni dì chestes trasmiscions; les dretes moderadesses conta truep per l publich. Les does trasmiscions à ence giaté sigles nueves y con chestes àl metù man na dreta linia de mudazions pro la Televijion Rumancia. I recordon che i rumanc à ben 14 ores de trasmiscions al dì tal radio.L Rumanc grijon te scola
Gran discuscions à endespré la dezijion dla Govern Grijon da stampé dal 2005 inant i libri da scola nia plu te 5 idioms rumanc, ma demé plu tl lingaz unifiché, tl rumanc grijon (paradlabel al Ladin Standard). Chertes firmedes da truepa jent studieda rumancia criticheia y dij che an n'é nia ciamò enjignés per n tel vare tant taient, no i maestri no l material de scola n'él da tó ca. Al jissa debujegn de n conzet concret. Les protestes ne se ouj nia tant contra l'adoranza dl rumanc grijon en general, ma la maniera desche an til vuel scrive dant a les scoles. Bele dant agn ova na gran maioranza dla popolazion azeté l rumanc grijon desche lingaz interregional y nia n idiom de valeda. L govern da Cuera/Chur à responù a les critiches, dijan che la dezijion touta ne vegnirá nia retrata. An ne pò nia plu mete en discuscion, sce an tol l rumanc grijon o nia. An vuel demé rejoné sun can y co che al vegnirà metù en doura. Tamben l Cianton che la Federazion à vedù ite che  la erojion dl 4. lingaz svizer ( l rumanc ) va inant, sie cualitativamenter che cuantitativamenter. Zenza n lingaz scrit tet, l rumanc grijon, fossa i idioms ciamò plu metus a cianton y ala jissa ciamò plu debota juvers. Degugn ne à sapù da mete dant na mioura medejina contra l endebliment di idioms. . La mioura é chela de azeté l rumanc grijon. Degugn n'à bria de avei poura che i idioms vegne endeblis, con l rumanc grijon vuelen  i renforzé, i arichì de paroles y de esprescions che i mancia, amplian sie rai de aplicazion. L rumanc grijon é n aiut per che i idioms souravive. Bele dl 1986 ova la Federazion  Elvetica tout la dezijion de adoré demé l rumanc grijon desche lingaz aministratif (o un o degun), l Cianton Grijon á fat chest vare dl 1996. Te degun idiom rumanc ne végnel encuei publiché tant truep che tl rumanc grijon. Empò ne cleca chestes mesures nia deplen: al vuel ester na majera colaborazion. La Lia Rumancia ne damana nia demé cotant deplù scioldi da pert dal Cianton y da la Federazion per mané inant projec bele enviés via, ma ghira che al vegne amplié la prejenza dl rumanc tla vita da vignidì. I rumanc enstesc mess se dé deplù da fé con rejoné y adoré dlonch l idiom rumanc  -  l servisc per la linguistica aplicheda dess vegnì renforzé y vegnì n zenter competent per domandes sun i idioms rumanc. An se damana en renforz dl servisc per i joegn rumanc. Ence na majera ativité editoriala ogassa dret. La Lia Rumancia damana ence che al vegne crié n comité enciarié de politica linguistica che garantesce na unité dla comunité rumancia. Al dess promueve, sostegnì y coordiné te na maniera unitara duc i programs y les iniziatives che vegn toutes da la region y da la provinzia y da les aministrazions publiches per deslargé tres deplù l'adoranza dal lingaz rumanc, garantian na unité dla comunité. L comité de cinch membri dess vegnì nominé defata dal Cianton Grijon.  

Na opera rumancia
L componist Gion Antoni Derungs à enfin encuei scrit does operes rumances tl idiom sursilvan. Sia pruma opera é gnuda fora dal 1986 y porta l titul " Il cerchel magic" , la seconda à inom " Il semiader" ( 1996 ), entramesdoes é gnudes joblenedes con gran suzes. La terza opera é gnuda scrita dal 1998/ 2000 tal idiom rumanc grijon y porta l titul " Tredeschin"; le libret é de Lothar Deplazes. Chesta opera arà sia pruma raprejentazion ai 30 d'otober 2004. Ala conta dla vita dal 13. mut de na familia puerina de n paur a la mont che à messù lascé sia tera per se tré l vive dlafora. La opera é metuda ju tal lingaz unifiché - rumanc grijon - che rumanc de deplù valedes vae a ti cialé. L rumanc grijon é plu saurì da capì che i idioms dles valedes vejines. Chest vel ence per l ladin standard di Ladins dles Dolomites.

Istitut di Media
A Cuera él n Istitut per Media y Comunicazions ( IMC) che organiseia cursc per jent interesseda deventé jornalisc', n gran debujegn ence per i media rumanc. L laour zite di media é chel enjigné cá les informazions y de les dé tres te na forma che corespon a la finamira y che ti les feje interessantes y atratives al publich. Tl curs de basa empara i candidac chestes abeltés fondamentales. I cursc vegn tegnus les sabedes en forma de seminar y ai dura da doi a doi agn y mez. Chesta outa à 15 candidac/tes giaté l diplom da jornalist; ai arà ocajion de mete en pratica sies cualités y sies conescenzes. Per n jornalist dess valei l dit di peiapesc: la paissa mess i savei bona al pesc y nia al peiapesc.

Maratona de leteratura
Cla BiertAl Zenter de cultura Nairs él gnù tegnù n dì d'aost na maratona de leteratura rumancia che à duré da les trei domesdì enfin a mesanuet. N grumon de leterac y interessés à tout pert. Al é gnù porté dant tesc’ de leteratura rumancia, an à tegnì discuscions sun de vigni sort de tesc’ leterars y i à analisé; na pert à porté dant tesc’ te d'autri lingac metus ju tl rumanc, valgugn à conté de sies recordanzes da enlaouta, an à podù audì contejes sun la natura y sies marevueies, relazions anter mutons y genitours n'à nia mancé. De beles melodies empliva fora les pausses anterite. Gran amirazion y discuscion él sté entourn les operes dl poet Cla Biert nasciù dl 1920 a Scuol tla Engiadina Bassa y mort dl 1981. Sia ativité leterara ova porté de bogn fruc. Al é conesciù desche scritour y atour. Cla Biert à scrit truepes stories curtes, romans, contejes, cabaret. Si laours à arichì cotant la cultura ladina dla Engiadina. Con la chitara acompagnòvel cianties popolares ladines; al vegniva nominé l troubadour ladin. Sia opera " Le descendent " à Erna Flöss metù ju per ladin y l Istitut Ladin l'à publicheda; ala se trata de contejes dal mond da paur desche al fova ence naouta chilò da nos; chesta opera en does pertes se merita da gnì lieta nia demé dai apascionés de leteratura ladina. ( ls:if)

de Lois Trebo


 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Grijon
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Grijon:
Da la Quotidiana: buna acceptanza dal RG


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 1


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant
News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.444 seconc