benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

La lege 482/99: les esperienzes tl Friul
scrit ai 03 December 2007 da les 18:56:22 da noeles

Friul

Lege 482/99: ala deida, ma al é massa puech

A la lege cheder nazionala n. 482/99 fej ence referiment la Lia di comuns ladins per finanzié projec culturai-linguisticsLa lege 482/99, a chela che ence la Lia di comuns ladins fej referiment per podei mete a jì projec soura les seides provinziales fora, vegn bele aplicheda dal 2001 tl Friul. Al é la pruma lege nazionala che reconesc espressamenter l lingaz furlan, ma ence chel ladin, almanco per cie che reverda l raion Beluneis. Ala à a poura nia porté pro a na majera visibelté dl lingaz furlan, p.ej. sun tofles, tles scoles y tles istituzions, ma al é dutaorela "visibeltés" pontuales, nia ponudes ite te n cheder general de promozion dl lingaz furlan. Valch podéssel se mudé en miec tres la lege regionala nueva sun l lingaz furlan deda pro ai 21 de november 2007 che preveid l prum iade l ensegnament dl furlan te scola per almanco una na ora a l'edema. A soglot va depierpul inant la doura dl lingaz furlan pro la RAI, tamben preveduda da la lege 482/99. Dal ann che vegn déssel finalmenter vegnì metù en ona les prumes trasmiscions curtes, ma te orars bendebot enchenc. La lege 482/99 patesc l fat che i projec é dagnora limités temporalmenter, ence les porteles linguistiches, cie che ne contribuesc nia a promueve la profescionalité y na projetualité a termen lonch. Sun chesta chestion n valgunes domandes a Carli Pup (foto) dl Comité furlan 482/99. Tofles de direzion bilinghes tla planura furlanaCo funzioneila pa la lege 482/99 tl Friul?
Dessegur àla daidé pro a fé cioscé la coscienza linguistica di furlans, l status dl lingaz y les profescionalités liades a sia doura. Tla striara de chisc aspec positifs él ence aumenté la "visibelé" dl lingaz furlan lié al svilup de projec embastis en basa a la lege 482/99. Al se trata de na "visibelté" direta, vuel dí dla prejenza dl lingaz nia da souravedei sun tofles, tla toponomastica y sun les tofles de strutures publiches, sun panei storics-turistics y enscì inant; ma ence de na "visibelté" indireta, che resulteia da la doura dl lingaz furlan te situazions olà che denant òvel na funzion secondara o olàche al ne vegniva nience adoré (ofizes publics, scoles, y e.i.). L enjignament de porteles linguistiches, adum con l cresce dla domanda do tradutours y do persones bones de produje materiai linguistics de cualité tl lingaz furlan, à permetù de aumenté la cumpeida y la profescionalité di operadours linguistics. En plu àn metù man da vedei ite che l lingaz raprejenteia n element emportant ence dal pont de veduda economich y profescional. Chisc resultac ésen stés bogn de arjonje dantaldut per merit di projec metus a jì tres la lege 482/99.
Te vigni caje éssen podù fé n grum de plu, sce an ne essa nia abù na schira de enciamps. I problems depen dantaldut dal fat che, sostanzialmenter, se féjen dutaorela ciamò ert da svilupé na vijion unitara dla gestion di fonds y di projec 482. La aplicazion dla lege depen dret dassen dal enteres y da la bona vueia di sogec clamés a la mete en doura. Enscì à p.ej. cerc comuns metù su tofles stradales y publiches bilinghes, ma al é tamben comuns atira dlongia olàche an ne afustia nience una na tofla scrita per furlan. Chest suzed, ajache al ne é nia na straufonga per chi che ne respeteia nia la lege. Al é ence veir che canche al vegn realisé projec él rie da controlé che l projet sie ence vegnù fat endretura, ajache i organisms de control ne à nia dlaorela de fé chest y ence ciuldiche ai ne à nia n podei real. A chesta maniera ti végnel lascé na locia a chi che nen profiteia dla lege per fé si enteresc. N auter aspet negatif é lié al fat che i contrac de laour aladò dla lege 482/99 (da meteman da les porteles linguistiches) é a temp determiné y al é perchel descontinuités tl servisc. Enscì pérden profescionalités emportantes che se chier samben de autres stredes profescionales plu segures.
Chi à pa la rejon de propone projec y de pié do finanziamenc?
I projec vegn prejentés dai sogec publics prevedus da la lege 482/99 sciche la region, les provinzies, les comunités montanes, i comuns, les universités, i istituc scolastics y les aziendes sanitares. La gestion dles domandes ti é vegnuda sourandeda a la Region. I projec pò vegnì realisés tres personal bele en servisc, tres persones toutes su aposta per dejouje chesta enciaria o ence vegnì sourandés tles mans a esperc esterns.
L servisc regional, che essa la enciaria de controlé i finanziamenc, ne à endere nia mesums y personal assé per ademplí chesta funzion. En plu ne vegn i giudizes de cualité sun i projec da pert dla agenzia regionala per l lingaz furlan (Arlef) nia touc en consciderazion da les autorités politiches che à la ultima parola pro la conzescion di fonds y che ti va gonot do a logiches che ne va nia dagnora a una con les diretives de na bona politica linguistica.
É les porteles linguistiches (sportelli linguistici) valch de utl?
I operadours pro les porteles linguistiches per l lingaz furlan é aumentés bendebot te chisc ultims agn: dal 2001 al 2005 ésen passés da 16 a 41. An i enconta tla region, tles provinzies, tles comunités montanes y ti comuns.
En teoria messéssei daidé ti ofizes tla comunicazion con i zitadins per furlan (nia demé diretamenter a contat con l publich, ma dantaldut enjignan ca material, con daidé la aministrazion y i ofizes tla azion a ben dl lingaz, tl svilup de projec spezifics y pro la doura ence al intern dl comun dl lingaz furlan). Valch portela dejouj chesta enciaria dret ben, d'autres no. Te plu de valch caje, defat, aficia la aministrazion comunala chest personal per d'autres enciaries. Valch iade fàlela ence pro la competenza dl operadour, ma l majer problem sta tl emplei endretura dla aministrazion.
Dut adum pòn empò tré n bilanz positif: i projec realisés te chisc ultims agn é stés trueps. Te n valgugn caji ései stés dret d'utl, sciche dit tla segnaletica, ma ence tles scoles (p.ej. materiai didatics nuefs). Te n valgugn d'autri caji é les porteles linguistiches stedes ponc de referiment emportanc per i zitadins y per les istituzions tl svilupé azions. N vare inant àn ence fat a livel universitar. I dinés dla 482/99 che ruva dal stat é endere vegnus arbassés ti ultims agn y chest bele sot al govern Berlusconi.


N valgunes plates istituzionales de ejempl realisedes tres i fonds dla 482/99:

Comun de Gonârs
Provinzia de Udin - Lis comunitâtes lenghistichis de provincie di Udin
Comun de Tavagnà (Tavagnacco)


 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Friul
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Friul:
Fieste Ladina y IV Colloquium Retoromanistich: program


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 1


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant
News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.389 seconc