benvegnus Noeles.net - Informazion ladina
Noeles.net
    Vos ne seis nia loghé ite.   [ Loghé ite ]    

Storia: percie che Fodom y Ampez auda pro nos
scrit ai 07 September 2007 da les 21:00:00 da noeles

Storia

La forza dla union: n moment storich per i ladins

TEST STORICH DL COMITE PER NA LADINIA UNIDA SUN LES GRAN POSCIBELTES DE NA REUNIFICAZION LADINA

I Ladins dles Dolomites viv n moment storich. Per l prum iade te sia storia ciàfei la chance da arjonje na unité tres na dezijion democratica. L referendum di 28 d'otober 2007 é l prum vare de n troi lonch y sfadious, ma con de bones prospetives.Sce la reunificazion di comuns ladins sot al tet dles provinzies autonomes garatassa, metéssel man per ei n davegnì nuef. Al se daurissa na gran prospetiva che ti empermetessa a vignun da mantegnì y coltivé sies carateristiches y empò ruvé adum te na unité. L tet unitar dl'autonomia conzed da mantegnì unité y varieté. Dal liam anter unité y varieté viv nosc continent y l'Europa cresc. Con la reunificaziun di ladins vegnìssel costruì n toch d'Europa tl cuer dles Alpes.

La formazion dla Ladinia te n Tirol plurilinguistich
  I Ladins dles Dolomites à descorì tl decurs dla storia, ma dantaldut ti ultims doi secui, les desfarenzies ch'al é anter ei, ma ciamò deplù les cosses che ai à deberieda: l lingaz ladin, na storia movimenteda y na cultura unica. Emplù é duc i Ladins bravi de vive te un di plu biei raions da mont dl mond. Te na natura che ti à damané sovenz bries y sacrifizes, ma che se à tres endò esmostré sciche fontana de benester y de coscienza de sè enstesc. I Ladins dles Dolomites é cherscius su te n liam strent con does dles gran forzes dl'umanité: la natura y la cultura. Chest liam anter i ladins é plu sterch che i elemenc che i despartesc. Bele dal Medieve ensù enfin a tl'eté moderna ciàfen pro i ladins anter Urtijei y Ampez elemenc politics unitars. Entourn l ann 1000 depenova sie raion ciamò dal podei temporal dla gliejia: Gherdeina y la Val Badia, Fodom y Fascia sotestova ai vescui de Jevun-Persenon, Moena ai vescui da Trent, Ampez al patriarch d'Aquileia.

  La sovranité dla gliejia romagnova anter i ladins na forza determinanta, ence canche i grofs dl Tirol ti tolova ai vescui entourn al 1250 la sovranité. Enscì ruvova Gherdeina diretamenter pro Tirol, ma l vescul da Persenon mantegniva enfin al 1803 la potesté auta sun Tor, Fodom y Fascia. L rest dla Val Badia fova enfin a tl 1785 dla claustra (convent) de Ciastel Badia. Ampez romagnova enfin a tl 1420 pro l patriarcat de Aquileia, spo ruvova chest raion tles mans de Aunejia. Enfin a encuei é l liam de trueps ladins con la gliejia bendebot strent, sciche ence les gran prozescions di ladins ai santuars de Jevun y de Weissenstein (Peralba) desmostra.
  Entourn al 1500 à la contea dl Tirol, che tolova bele ite gran pert dl Nordtirol, Sudtirol y dl Trentin da encuei, arjont chela estenjion che ala mantegniva spo enfin a tl 1918. A sud davagnova l emperadour Maximilian, che fova ence prinz dl Tirol, la sovranité sun Ala, Mori y Brentonico, a nord sun Kufstein, Kitzbühel y Rattenberg. Tl 1511 ti tolova l emperadour Maximilian ai Aunejians ence l raion d'Ampez. I Ampezans messova da una na pert ben juré fedelté al emperadour, ma da l'autra ti empermetova el de respeté sia autonomia y les regoles. Ciamò entourn l ann 1500 ova l ladin na difujion cotant majera che encuei: de gran raions encuei todesc o talians rejonova ciamò ladin, empermò dal 1600 inant à l'adoranza dl lingaz ladin metù man da se restrenje ai raions de encuei. Con l'inclujion d'Ampez fova dutes les valedes ladines ruvedes pro la contea dl Tirol respetivamenter pro si prinzipac de Persenon y de Trent. Dal ann dla secolarisazion (1803) encà formova l Tirol con la capitala Desproch n raion de sovranité bendelimité. Tirol fova n raion plutost da la meseria ma emportant per la monarchia de Habsburg, na fortificazion contra nord y sud, n zenter de stredes emportantes tl cuer dl'Europa. Persenon romagnova la diozeja-oma per la majera pert di ladins, tl 1789 ruvova ence Ampez laprò. Fascia y Gherdeina vegniva endere tachedes tl 1818 pro la diozeja da Trent, olàche Gherdeina romagnova spo enfin a tl 1964 y Fascia enfin a encuei.

La coscienza ladina se desceida
  L'Austria plurinazionala reconesciova y sostegniva prinzipalmenter la cultura y l lingaz de sies etnies. Ti singui raions valova l lingaz respetif sciche lingaz ofizial, l ensegnament te scola dl lingaz dla oma fova na cossa normala. Ma l ladin dles Dolomites ne vegniva nia ciamò valorisé endretura, i ladins nia ciamò reconescius sciche grup etnich da la statistica. Tles scoles vegnìvel perchel ensegné todesch o talian, l ladin adoròven sciche lingaz de sostegn. Ma empò metòvel man da vegnì su anter i ladins bele cotant dant l 1900 n sentiment d'unité nuef. Persones da les idees cleres sciche Micurà de Rü y Ojep Antone Vian conscidrova i ladins sciche na comunité linguistica y na picera nazion. Esperienzes sciche les veres combatudes adum con i saudés todesc y talians dl Tirol dl 1809, 1848, 1859 y 1866 renforzova l'identité ladina tl cheder de na loialité per l Tirol y per Habsburg che ne é mai vegnuda metuda en discuscion. Ence i tentatifs da todeschisé o de talianisé la Ladinia é duc jus a sbuja. L nazionalism talian y todesch à spo ence prové da sforzé ite i ladins te una dles does ideologies nazionales. Che chest ne é nia garaté desmostra la vitalité y la independenza di ladins.


La Pruma Gran vera dl Mond
  Tla Pruma Gran Vera fova la Ladinia amez l front di combatimenc. Anter l 1915 y l 1917 é l'enciasa de trueps fodoms y ampezans vegnuda completamenter desdruta dai bombardamenc. La burta esperienza dla desdruta à unì i Ladins, enscì ence l servisc da saudé pro i "Standschützen" tl'armeda regolara de Österreich. I passa 1000 tomés ladins - l dopl che tla Seconda Vera - desmostra tant cruedia che la vera tles Dolomites é steda.

Sot a la Talia
Canche l Tirol dl sud y l Trentin é tl 1919 vegnus metus pro la Talia, se parova i raprejentanc politics di Ladins con piesc y con mans contra la despartizion, ajache ai ne s'aspetova nia truep da l'aministrazion nueva. Y chest con rejon: l rejim fascist conscidrova i ladins sciche prum projet de talianisazion: les scoles ciafova bele tl 1921 n ensegnament porì per talian y l raion ladin é tl 1923/27 vegnù spidicé su te trei provinzies y te does regions. I ladins ne fova nience per i fascisc allogens, tant che de na sclata folestiera sciche la popolazion todescia de Sudtirol, ma demé na varianta taliana saurida da assimilé.
Na reazion a l'oprescion fascista é steda l'opzion dl 1939, che à ence tout ite i ladins. Les gaujes che à sburlé trueps ladins da opté per i Paisc Todesc fova dret desvalives, ma demé te puec caji porí de natura ideologica. Ma puec ladins à lascé sie daciasa, ajache ai à defata vedù ite i aspec negatifs dles opzions y dl nazionalsozialism. Ma empò é la opzion romagnuda per i ladins n aveniment che i à metù a la prova, n pericul che i à dassen manacé te sia esistenza sciche grup linguistich. L referendum di 28 d'otober ne sarà deguna seconda opzion: te na democrazia pòn sposté i confins, an n'á nia bria da sposté les persones sciche te na ditatura.

Do la Seconda Vera  mondiala
  Do l 1945 chersciova la speranza de unité de duc i ladins tles valedes. La union "Zent Ladins Dolomites" fajova tl 1946 de gran desmostrazions per na reunificazion. Ma la politica dl Stat tegniva inant adretassù la despartizion per che i ladins restassa debli. Demé tla provinzia de Bulsan ései l ann 1951 finalmenter vegnus reconescius sciche grup linguistich, do che ai fova completamenter vegnus lascés da na pert tl'acordanza de Paris dl 1946, la basa dles autonomies per Bulsan y Trent.

  Te Sudtirol à la sconanza dl lingaz y dla cultura ladina metù man da mete tres deplù raijes, y ence tla provinzia de Trent do l secont Statut d'Autonomia dl 1972. Ampez y Fodom (raions dla provinzia de Belun) ova enfin a tl 1964 almanco la pertegnenza a la diozeja de Persenon desche liam con i autri Ladins. La despartizion y l'agregazion pro Belun do la formazion dla diozeja nueva de Bulsan-Persenon ti à perchel tant deplù fat n gran tort.

  Tres endò vegnìvel prové t'Ampez y ta Fodom da costruì n liam aministratif con i autri ladins: ti agn 1945-1948 provova Ampez y Fodom con duc i mesi a desposizion de vegnì endò derevers a la Provinzia de Bulsan. Tl 1964, 1973 y 1977 deliberova l Consei de Comun da Fodom da ruvé endò pro Bulsan, ma zenza suzes. Enfin a encuei é la Union Generela l pont de referiment prinzipal per les chestions a livel interladin. L'autonomia sostegn la coscienza ladina y les cumpeides dla jent dal 1981 ensù desmostra te Sudtirol che l grup etnich ladin cresc de gre en gre.

Propetives europeiches per na Ladinia unida
  Encuei él da osservé te duta l'Europa na gran sensibelté per i debujegns y l dert d'esistenza dles piceres etnies. Na reunificazion de duc i ladins dles Dolomites y de si debujegns particolars fossa perchel dessegur tl spirit de chest svilup. Sce Ampez y Fodom tolessa la dezijion de vegnì pro la region Trentin-Sudtirol, fossa chest n prum vare de n svilup nuef. Resistenzes politiches y internes ne manciaràl nia. L adatament a l'autonomia de Bulsan fossa samben da envié via vare per vare.

  L profit a la longia fossa dessegur dret gran per duc: n'identité ladina nueva y sterscia, n saut de cualité tl mantegniment y tl svilup dl lingaz y dla cultura ladina, y nia da desmentié les poscibeltés economiches. Y enultima poester ence n respet nuef envers la natura y l ambient.

  L fin dl'unificazion fossa na Ladinia daverta al mond, ledia dal separatism politich. Na picia nazion europeica tl cuer dles Alpes nascessa danuef - sot i colours brum, blanch y vert, i colours dl ciel, dles montes y dla natura.

Per l comité "Amisc dla Ladinia unida"
Dr. Marco Pizzinini

 
Liams emparentés
· Deplú sun l tema Storia
· Chier te noeles


L articul plu liet te chest tema Storia:
Relazion dl dr. Mischi Georg en ocajion di 100 Union Ladin


Valutazion dl articul
Cumpeida mesana de oujes: 5
Oujes: 2


Preibel toledeves dlaorela de valuté chest articul:

ezelent
dret bon
bon
normal
scletEmpostazions

 Plata da stampé  Plata da stampé

 Ti ortié chest articul a n/a amich/a  Ti ortié chest articul a n/a amich/a


Per l contegnú di comentars é l autour dl medem responsabel

Comentars anonims n'é nia ametus, preibel registredeves denant
News ©
 
  www.noeles.netImpressum: Plata on-line publicheda da l'Union Scritours Ladins Agacins - Redazion: Bulsan noeles.info@gmail.com


Implatazion: 0.391 seconc